Obchodní podmínky a pravidla

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení členů Horoguru z.s.

1. Ochrana osobních údajů člena Horoguru z.s (dále jen “člen”)., který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Člen souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

3. Člen souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to zejména pro účely realizace práv a povinností plynoucích pro účely evidence členské základny a pro účely evidence pojištění. Osobní údaje jsou rovněž poskytovány Českému horolezeckému svazu (dále jen ČHS) a to formou vložení (přihláškou) do informačního systému ČHS. Na všech úrovních evidence osobních údajů člena, tj. jak v Horoguru z.s. tak i v rámci struktury ČHS, jsou údaje zpřístupněny pouze pracovníkům, jejichž náplň práce to vyžaduje. Tito pracovníci mají přístup do informačního systému po přihlášení svým uživatelským jménem a zadáním svého tajného hesla.

4. Dále pak jsou osobní údaje člena zpřístupňovány v rozsahu požadovaném příslušným poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu k doložení splnění podmínek stanovených programy podpory sportu vyhlašovaných v kompetenci MŠMT dle zákona č. 115/2001 SB. o podpoře sportu. Pro tyto účely je poskytnutí rodného čísla povinné. Obdobně platí pro poskytovatele dotací a grantů z jiných veřejných zdrojů, zejména městských částí Prahy a magistrátu hl.m. Prahy.

5. Člen bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Horoguru z.s. o změně ve svých osobních údajích.

6. Člen potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Člen prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Horoguru z.s. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Horoguru z.s., Buzulucká 4, Praha 6, 160 00 nebo elektronicky na info@horoguru.cz.

7. V případě, že by se člen domníval, že Horoguru z.s. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou osobních údajů, může: - požádat Horoguru z.s. o vysvětlení, - požadovat, aby Horoguru z.s. odstranil takto vzniklý stav.

8. Je-li žádost člena oprávněná, odstraní Horoguru z.s. neprodleně závadný stav. Pokud Horoguru z.s. nevyhoví, má člen právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Požádá-li člen o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Horoguru z.s. povinen mu tuto informaci předat.

10. Člen souhlasí se zasíláním informací souvisejících s členstvím v Horoguru z.s. včetně obchodních sdělení, která s tímto členstvím souvisí, na jeho elektronickou adresu a v akutním případě být kontaktován telefonicky.

 

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem zdravý/á a jsem si vědom/a, že budu vykonávat zvýšenou fyzickou aktivitu a můj zdravotní stav tomu odpovídá. Na základě vyplnění přihlášky a zaplacením členského příspěvku souhlasím s provozním řádem a organizačními pokyny kroužků a kurzů Horoguru z.s. Beru na vědomí, že po zaplacení členského příspěvku nelze zaplacenou částku vracet ani převádět do jiného období. Zameškané hodiny si mohu nahradit po domluvě na jiné hodině, ale jen v rámci daného pololetí.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě vyplnění přihlášky souhlasím s tím, aby spolek Horoguru z.s., IČ 04582624, se sídlem Buzulucká 4, Praha 6, 160 00 (dále jen Horoguru z.s.) zpracovával a evidoval mé osobní údaje tj,. jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo a kontaktní údaje (dále jen “osobní údaje”) poskytnuté mu v souvislosti s členstvím v Horoguru z.s., za účelem vedení evidence svých členů. Dále souhlasím s tím, že Horoguru z.s. je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence Českého horolezeckého svaz (dále jen “ČHS”) a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím s tím, že Horoguru z.s. je oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostí dotací z veřejných zdrojů. Souhlasím s využíváním osobních údajů za účelem zasílání informací o aktuálních akcích Horoguru z.s. Souhlasím s tím, aby na akcích Horoguru z.s. byla zachycena má podoba formou fotografie či videozáznamu, a aby pořízená dokumentace byla použita k propagačním účelům pro potřeby Horoguru z.s.

Rovněž potvrzuji, že jsem si přečetl/a výše uvedené informace o zpracování osobních údajů.

 

info@horoguru.cz, Mgr. Juráš Šefl +420 607 992 838, ČHS, horoguru.cz ©2013 by mower